عشق+14
چه کسی ما را نجات خواهد داد؟

منجی ما مهدی به معنای هدایت شده است. از جانب کعبه با ندای "آیا یاری گری هست که مرا یاری دهد"‌ ظهور می کند.

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳۸۸/٤/۱۳ - عشق و 14